Logo Alliance Française

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej www.katowice.afpolska.pl

§ 1
Dane Administratora Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Alliance Française Katowice z siedzibą 40-013 Katowice, ul. Staromiejska 12/3,  KRS 0000297763, NIP 9542662937, REGON  240879495, zwane dalej AF Katowice.

§ 2
Inspektor Ochrony Danych i kontakt

AF Katowice nie posiada Inspektora Ochrony Danych. We wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: afkatowice.sekretariat@gmail.com

§ 3
Bezpieczeństwo danych

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

§ 4
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Strona internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, data urodzenia, itp.
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”]
 3. poprzez dobrowolny zapis do bazy newsletter
 4. poprzez dobrowolny kontakt via komunikator Messenger (Facebook)
 5. i inne zawsze zgodne z prawem.

Strona internetowa zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.  Dane podane w formularzu są przetwarzane, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, usprawnienia działania serwisu, zapisu na kursy, wydarzenia czy egzaminy.

W celu administrowania serwisem przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

— dane te są zapisywane automatycznie przy każdorazowym korzystaniu z naszej strony. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku naszym interesem jest administrowanie stroną internetową).

W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej AF Katowice, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem AF Katowice jest poznanie aktywności użytkowników strony internetowej).

§ 5
Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać nam wiadomość e-mail na adres kontakt@afkatowice.com

§ 6
Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich podanie i przetwarzanie przez AF Katowice jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania ze strony internetowej.

§ 7
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

AF Katowice nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

§ 8
Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość podmiotów, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych firm, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami firmom, w tym firmie hostingowej.
 2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

§ 9
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. AF Katowice bezpośrednio nie przekazuje Państwa danych osobowych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Jak większość podmiotów, korzystamy jednak z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Facebook czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie. Oznacza to, że na przykład w przypadku, gdy członek AF Katowice uczestniczy w działaniach Stowarzyszenia na Facebooku, jego dane mogą zostać przekazane do państwa trzeciego.
 3. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 4. Ze swojej strony zapewniamy, że korzystamy z usług i technologii wyłącznie podmiotów ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takich, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie internetowej  Komisji Europejskiej. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 5. W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani wątpliwości.

§ 10
Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe jedynie przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 3. do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 4. do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu podmiotu danych;
 5. do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

§ 11
Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 12
Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 3. Na stronie internetowej mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.katowice.afpolska.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 21 września 2020 r.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Bądź na bieżąco z naszymi wydarzeniami