Rozumienie ze Słuchu:

 • Zrozumienie prostych rozmów na tematy codzienne, np. zakupy, plany na weekend.
 • Rozumienie instrukcji dotyczących prostych czynności, takich jak gotowanie lub składanie mebli.
 • Zrozumienie krótkich komunikatów radiowych lub ogłoszeń.

Czytanie:

 • Odczytywanie krótkich tekstów na tematy znane, takich jak artykuły prasowe o aktualnych wydarzeniach.
 • Rozumienie prostych ogłoszeń, reklam lub informacji na temat wydarzeń społecznych.

Pisanie:

 • Pisanie krótkich wiadomości e-mail lub listów na podstawowe tematy, np. plany na weekend, zaproszenie na imprezę.
 • Tworzenie krótkich opisów wydarzeń lub doświadczeń.

Mówienie:

 • Prowadzenie prostych rozmów na różne tematy, takie jak opisanie swojego dnia, plany na przyszłość, opinie na temat filmu czy książki.
 • Udzielanie krótkich odpowiedzi na pytania, zadawanie pytań i wyrażanie opinii.

Zagadnienia Gramatyczne:

 • Odmiana czasowników w czasie przeszłym i przyszłym.
 • Użycie czasowników modalnych w prostych zdaniach, np. „musieć”, „móc”, „chcieć”.
 • Użycie przymiotników w stopniu wyższym i niższym.
 • Konstrukcje pytające z użyciem spójników, np. „gdzie”, „kiedy”, „dlaczego”.

Słownictwo:

 • Poszerzenie słownictwa o tematy bardziej zaawansowane, takie jak praca, podróże, hobby.
 • Rozszerzenie kategorii słownictwa, np. nazwy narzędzi, zawody, miejsca publiczne.
 • Nauka słów związanych z codziennymi czynnościami, takimi jak gotowanie, sprzątanie, podróżowanie.

Ilość słów potrzebnych na poziomie A2 może wynosić około 800-1000 słów. Ważne jest, aby te słowa obejmowały bardziej specjalistyczne kategorie tematyczne i były wystarczające do porozumiewania się w codziennych sytuacjach komunikacyjnych.