Osoba na poziomie A1 powinna mieć opanowane:

Rozumienie ze Słuchu:

 • Rozumienie prostych instrukcji i poleceń, takich jak „Proszę zamknąć drzwi”.
 • Zrozumienie podstawowych pytań dotyczących osoby, np. „Jak masz na imię?” lub „Skąd jesteś?”.
 • Rozumienie krótkich dialogów w sytuacjach codziennych, np. zamawianie jedzenia w restauracji.

Czytanie:

 • Rozumienie prostych ogłoszeń, ulotek i menu w restauracji.
 • Odczytywanie prostych słów i zwrotów, takich jak nazwy kolorów, liczebniki, dni tygodnia.
 • Rozumienie prostych krótkich opowiadań lub tekstów dla dzieci.

Pisanie:

 • Pisanie prostych zdań na podstawowe tematy, takie jak opisanie siebie, swojej rodziny, swojego ulubionego zwierzęcia.
 • Tworzenie prostych listów lub notatek, np. list do przyjaciela lub krótka notatka do nauczyciela.

Mówienie:

 • Formułowanie prostych pytań i odpowiedzi na tematy codzienne, takie jak pytanie o to, co ktoś robi w wolnym czasie, lub odpowiedź na pytanie, co lubisz robić.
 • Wyrażanie podstawowych potrzeb i życzeń, np. prośba o pomoc lub wyrażenie podziękowania.

Zagadnienia Gramatyczne:

 • Present (czas teraźniejszy), np. „Je mange mon déjeuner ”.
 • Tryb rozkazujący w formie uprzejmej, np. „Fermez la porte”.
 • Podstawowe pytania z użyciem operatora „Est-ce que”, np. „Est-ce que tu as un chat?”.
 • Podstawowe zaimki osobowe, przymiotniki i rzeczowniki.
 • Liczebniki i podstawowe czasowniki modalne, takie jak „pouvoir” i „vouloir”.

Słownictwo:

 • Kolory: czerwony, niebieski, zielony, itp.
 • Liczby: jeden, dwa, trzy, itp.
 • Dni tygodnia i miesiące roku.
 • Podstawowe jedzenie i napoje: chleb, woda, sok, itp.
 • Zwierzęta: pies, kot, ptak, itp.
 • Podstawowe przymiotniki: duży, mały, piękny, brzydki, itp.
 • Hobby

Ilość słów potrzebnych na poziomie A1 może wynosić około 500-700 słów. Ważne jest, aby te słowa obejmowały podstawowe kategorie tematyczne i były wystarczające do porozumiewania się w prostych sytuacjach codziennych.